Štatút spotrebiteľskej súťaže
MOTOKOMPLEX

 

1. Organizátor súťaže

Spotrebiteľskú súťaž Motokomplex organizuje spoločnosť M.U.Z. servis, s.r.o.  so sídlom Kragujevská 3931/39, 01001 Žilina, IČO 47409681Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.08.2013 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.,“).

Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

 

2. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je propagácia motocyklov Suzuki, Yamaha a príslušenstva k motocyklom, vhodnou motiváciou spotrebiteľa k zapojeniu sa do súťaže, s možnosťou získať organizátorom ponúkanú výhru.

 

3. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vo veku 18 a viac rokov, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu k organizátorovi, osoby v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu k organizátorovi, alebo k sprostredkovateľovi poverenému zaistením tejto súťaže, alebo spoločnostiam, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom, príbuzní hore uvedených osôb v rade priamom, ich súrodenci a manželia.

Trvanie spotrebiteľskej súťaže

Súťaž sa začína 26.09.2019 a končí 31.10.219.

 

4. Pravidlá súťaže

Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý vo vyššie stanovenom termíne (bod č.3 termín  súťaže) nakúpi nad 20 EUR a zároveň vyplní lístok so svojimi identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo). Vyplnený lístok musí účastník odovzdať predajcovi (vhodiť u predajcu do urny pre žrebovanie).

 

S osobnými údajmi účastníka sa bude narábať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“), ktoré v Slovenskej republike dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Organizátor súťaže dbá na to, aby osoby ktorých osobné údaje spracováva, boli zrozumiteľne a včas poučené o všetkých aspektoch spracovávania ich osobných údajov a taktiež aby im bola daná možnosť kedykoľvek si uplatniť ich práva, ktoré im v tejto súvislosti prislúchajú. Všetky potrebné informácie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov nájdete v bode č. 10 „Osobné údaje a osobnostné práva“.

 

5. Výhry/Ceny

Cena:
Prilba NOLAN

 

Po skončení súťaže prebehne žrebovanie jedného výhercu zo všetkých súťažných odovzdaných lístkov.


Výherca (meno, prvé písmeno priezviska a mesto) bude komunikovaný aj na webstránke organizátora www.motokomplex.sk na podstránke súťaže. Výherca má právo na výhru len v prípade, že spĺňa všetky náležitosti pravidiel súťaže. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť, alebo požadovať vydanie inej výhry či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote výhry. Zobrazenie vecných výhier a odmien na reklamných materiáloch má len informatívny charakter.

 

6. Odovzdanie výhry

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhra bude odovzdaná výhercovi priamo u predajcu. V prípade, ak sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať do  10 dní  od vyžrebovania, výherca stráca právo na získanie výhry. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.

 

7. Zodpovednosť organizátorov súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom organizátora. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak by sa k tomu zaviazal v tomto štatúte. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám alebo za pomoci sprostredkovateľa.

Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

 

8. Dane

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia v súťaži predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona o daní z príjmov č. 595/2003 Z.z. z reklamnej súťaže alebo žrebovania, výhry neprevyšujúcej výšku 350 eur nepodliehajú zdaneniu.

 

9. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné.

Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

 

10. Osobné údaje a osobnostné práva

Vaše osobné údaje spracúvame iba v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný, aby sme mohli realizovať súťaž. Osobné údaje účastníkov súťaže preto spracúvame v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 1. a) na účely realizácie súťaže a plnenia záväzkov z nej vyplývajúcich (najmä, aby sme Vám umožnili zapojiť sa do súťaže, vyhodnotiť a spracovať splnenie podmienok a výsledkov súťaže, identifikovať výhercov, kontaktovať ich a odovzdať im výhry);
 2. b) na účely plnenia zákonných povinností po ukončení súťaže; a
 3. c) na účely našich oprávnených záujmov súvisiacich s ochranou našich práv v prípade uplatňovania nárokov vyplývajúcich zo súťaže alebo v súvislosti s ňou po ukončení súťaže.

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov, na ktoré ich spracúvame. V prípade spracúvania osobných údajov účastníkov súťaže na účely realizácie súťaže je to doba trvania zmluvných povinností vyplývajúcich zo súťaže. Osobné údaje výhercu súťaže archivujeme po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi pre oblasť daní a účtovníctva. Na účely našich oprávnených záujmov pre prípad uplatnenia nárokov vyplývajúcich zo súťaže alebo v súvislosti s ňou po ukončení súťaže, budeme osobné údaje archivovať po dobu najdlhšie 1 roku.

GDPR Vám priznáva rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:

 1. a) na obdržanie informácií a oznámení, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
 2. b) na prístup k Vašim osobným údajom,
 3. c) na opravu Vašich osobných údajov,
 4. d) na výmaz Vašich osobných údajov,
 5. e) na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 6. f) právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
 7. g) na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy,
 8. h) právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu.

V otázke spracúvania osobných údajov a uplatnenia Vašich práv podľa GDPR môžete kontaktovať organizátora súťaže zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predaj@motokomplex.sk

Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže svoj bezvýhradný a bezplatný súhlas s pravidlami súťaže a spracovaním svojich osobných údajov spracovaných v tomto štatúte a ich poskytnutie je dobrovoľné. Zároveň dáva súhlas na bezplatné poskytnutie svojej osoby v multimediálnom zázname z testovacích jázd alebo prevzatia výhry, osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa na reklamné a marketingové účely organizátora spojené s propagáciou alebo vyhodnotením spotrebiteľskej súťaž, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.  Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdí, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátora.

 

11. Oficiálne pravidlá

Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na web-ovej stránke organizátora www.motokomplex.sk. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

 

V Žiline , 25.09.2019

M.U.Z. servis, s.r.o., IČO 47409681