Staršie ročníky, pravdepodobne, poznajú len dve kategórie motocyklov – veľké a malé. Skutočnosť je taká, že rozdelení a druhov motoriek je o niečo viac. Podľa zákona však v súčasnosti existujú 4 základné skupiny motocyklovjedna špecifická platná len na území Slovenskej republiky.

 

Skupiny motorových vozidiel

Do skupiny motorových vozidiel skupiny AM patria:

 • dvojkolesové alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km/h
 • so zdvihovým objemom valcov motora, ktorý nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora
 • najväčším trvalým menovitým výkonom menším ako 4 kW v prípade elektrického motora
 • ľahké štvorkolesové motorové vozidlá s prevádzkovou hmotnosťou menšou ako 350 kg bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km/h
available 0 cars
available 0 cars

Do skupiny motorových vozidiel skupiny A1 patria:

 • dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h so zdvihovým objemom valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkonom menším ako 11 kW
 • pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nesmie presahovať 0,1 kW/kg
 • motorové trojkolky s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom so zdvihovým objemom väčším ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h s výkonom menším ako 15 kW

Do skupiny motorových vozidiel skupiny A2 patria:

 • dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom menším alebo rovným 35 kW
 • pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nesmie presahovať 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu

Do skupiny motorových vozidiel skupiny A patria:

 • dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km/h
 • alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora
 • motorové trojkolky podľa odseku 3 písm. b) s výkonom presahujúcim 15 kW

Špeciálna skupina

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1.

Jazdnú súpravu, ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg, oprávňuje viesť len vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizovaným kódom, ktoré možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole.

Druhým prípadom, kedy možno takéto vozidlo viesť, je po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla. Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky!

Aký je adekvátny vek na vedenie motocyklov? 

 • AM – vek 15 rokov (rýchlosť do 45 km.h-1, objem do 50 cm3, výkon do 4kW)
 • A1  – vek 16 rokov (rýchlosť neobmedzene, objem do 125 cm3, výkon do 11 kW)
 • A2  – vek 18 rokov (rýchlosť neobmedzene, objem neobmedzene, výkon do 35 kW, ale s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť do 0, 2 kW/kg)
 • A  – vek 24 rokov (rýchlosť neobmedzene, objem neobmedzene, výkon neobmedzene)
 • B  – 2 roky od udelenia oprávnenia B, je možné viesť vozidlá skupiny A1, ale len s automatickou prevodovkou, a len na území Slovenskej republiky